مارپیچ

به منطور انتقال مواد خشک و سنگین خردشده و سایش شده اولیه به دیگر فرایندهای سایش و جداساز تکمیلی و یا سیلوهای ذخیره ساز در حالتهای مختلف عمودی، افقی و شیبدار مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به فاصله هر ایستگاه کاری تا ایستگاه دیگر، به اندازه مورد نظر و حداکثر با توجه به استانداردهای انتقال، تا شش متر طراحی و ساخته میشود.

مارپیچ