سیکلون

سیکلون

غبارگیرهای استاتیکی موسوم به سیکلون از جمله تجهیزات مورد استفاده در صنایع مختلف است که توسط آراد صنعت طراحی و ساخته می شود. این دسته از غبارگیرها جهت جداسازی ذرات بصورت مستقل و در پاره ای موارد جهت غبارگیری اولیه و خنک کردن هوای ورودی به بگ فیلتر برای جلوگیری از سوختن کیسه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

سیکلون به دلیل نداشتن بخش های متحرک و کارکرد بر اساس افزایش ممنتوم عبوری در طی مسیر جریان، دارای هزینه عملکرد و تعمیر و نگهداری پایینی می باشد. این دستگاه عموما بصورت مجموعه ای از چندین سیکلون سری یا موازی و به همراه فن های سانتریفیوژ به کار گرفته می شوند.

مکانیزم عملکرد

هوای غبار آلود از طریق کانال ورودی با پیچ ارشمیدس وارد سیکلون می شود و مسیری منطبق بر ورتکس خارجی را طی می کند.به علت گرادیان فشار بین خروجی ذرات و خروجی هوا که ناشی از مکش فن می باشد، هوا مسیری منطبق بر ورتکس داخلی را به سمت خروجی هوا طی می کند. در طی مسیر، ذرات معلق موجود در هوا به واسطه اعمال نیروی گریز از مرکز ناشی از افزایش ممنتوم هوا از آن جدا شده و از دهانه خروجی واقع در انتهای سیکلون خارج می شوند.

از عوامل موثر بر کارایی سیکلون تعداد دورهای موثر یا همان ورتکس های تشکیل شده در داخل بدنه سیکلون است. هر چند تعداد این ورتکس ها بیشتر باشد، کارایی سیکلون بیشتر است. آزمایشات نشان می دهد با افزایش ارتفاع سیکلون، تعداد ورتکس های تشکیل شده و در نتیجه کارایی سیکلون افزایش می یابد.

سیکلون