نصب

پس از اتمام طراحی و ساخت تجهیزات مورد نظر برای هر پروژه، گام بعدی انتقال و نصب تجهیزات در سایت و استقرار دقیق آن مطابق با لی اوت از پیش تعیین شده است.

لذا پس از تمهیدات لازم و موثر در جهت انتقال صحیح و سالم تجهیزات از کارخانه به سایت، استقرار تجهیزات که دقیقا مطابق با نقشه های چیدمان خط میباشد، بر اساس کدهای نقشه تحقق میابد. از اینرو گام آخر در پروسه نصب، رگلاژ، نظارت و تکمیل اسناد کنترل های کیفی، بازرسی و تایید نهایی است که تا قبل از پروسه راه اندازی انجام میشود.

نصب