راه اندازی

پس از نصب قطعات و تجهیزات مورد تعمیر و بازسازی، و انجام تمهیدات لازم جهت راه اندازی، راه اندازی کامل و انجام تست ها و آزمایشات مورد نیاز انجام میشود. در این مرحله از انجام کار که فرایند پایانی نصب و راه اندازی است، کارشناسان شرکت آراد صنعت عملیاتهای مورد نیاز را بطور کامل به انجام رسانده و دستگاه و یا تجهیزات مورد نصب و راه اندازی را تحویل میدهند.

راه اندازی