راد میل

در این نوع از آسیاب، فرایند خردایش مواد توسط میله هایی انجام میشود که در درون آسیاب از طریق گردش محوری بر روی یکدیگر سقوط کرده و یا سایش ایجاد میکنند، به عبارت دیگر دانه ها براثر نیروی اعمال شده از طریق سقوط میله ها و یا از طریق نیروی سایش میان میله ها خرد و ریز میشوند. ابعاد ورودی این دانه ها به آسیاب از 4 الی 20 میلی متر و خروجی آن 1 الی 0.5 میلی متر میباشند.

راد میل