آسیاب چکشی

مکانیزم عملکرد

چکش ها، بین پولک هایی که به شفت مرکزی آسیاب متصل می باشند، واقع شده اند. در اثر نیروی گریز از مرکز ناشی از دوران شفت مرکزی چکشها عمود بر شفت مرکزی قرار می گیرند. بار وارد شده به آسیاب در اثر برخورد با این چکشها خرد شده و از میان فنر های قابل تنظیم تحتانی آسیاب عبور می نماید. افزایش فاصله میان این فنرها موجب افزایش سایز دانه بندی خروجی و کاهش آن موجب نتیجه معکوس می گردد.

آسیاب های چکشی بر حسب تعدا چکش ها دسته بندی می شوند. این آسیاب ها به طور معمول در انواع 16 چکشه، 20 چکشه، 24 چکشه و 36 چکشه طراحی و ساخته می شوند.

آسیاب چکشی