راه اندازی

در فرایند راه اندازی ابتدا مدارک مبتنی بر تایید نهایی نصب دریافت شده و سپس با توجه به نوع محصول، مواد مورد نظر در جریان خط تولید قرار گرفته و عملا تولید محصولات نمونه در پروسه راه اندازی انجام میشود. همچنین در زمان تولید نمونه های اولیه، تست ها و بازرسی های لازم جهت صحت و سقم کل تجهیزات خط و حصول اطمینان خاطر برای کارفرما نهایی میشود.

راه اندازی