فیدر شاتونی

فیدر که در واقع همان تغذیه کننده میباشد، دراین نوع از فیدر، قدرت موتور توسط شاتون به گیربوکس اتنقال میابد. فیدر شاتونی، فیدر رفت و برگشتی نیز نامیده میشود به ویژه برای سنگهایی که رطوبت کمتری دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

فیدر شاتونی