کربنات کلسیم اکباتان

این پروژه در بوشهر با ظرفیت روزی 300 تن توسط شرکت آراد صنعت طراحی و احداث گردید و همچنان از پروژه های فعال در شرکت به منظور تکمیل فازهای تکمیلی و نهایی میباشد

کربنات کلسیم اکباتان
عنوان پروژه : کربنات کلسیم اکباتان
کارفرما :
تاریخ پروژه :89/01/14